Oferta

Współpraca z ekspertami z wielu dziedzin umożliwia mi przygotowanie ściśle dopasowanej do potrzeb Klienta oferty.

Wspólnie rozpoznajemy i wybieramy rozwiązania, których realizacja, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii i budżetu, będą na dany moment najlepszymi dla całej Organizacji.

ANALIZA I REKOMENDACJE

Wielokrotnie słyszymy, że można zrobić coś lepiej i zapewne w większości przypadków tak właśnie jest, ale skąd pracownicy wiedzą, że mają wykonać swoje zadanie lepiej? Skąd kierownicy wiedzą, że powierzone pracownikom zadania nie są wykonywane dostatecznie dobrze?

Obserwacja, zadanie odpowiednich pytań, sprawdzenie wiedzy i umiejętności, zrobienie testów kompetencyjnych, przegląd sytuacji i zebranie uzyskanej wiedzy w całość pozwoli na przeanalizowanie występujących w Organizacji warunków i stworzenie rekomendacji do działania.

Wykorzystywane narzędzia:

– Rozmowy z wyznaczonymi pracownikami
– Pytania coachingowe
– Obserwacja na stanowisku pracy
– Testy wiedzy
– Narzędzia do badania zachowań TTI Success Insights
– Development Centre
– Audyty

To tylko kilka przykładów narzędzi, dzięki którym możliwe jest przeanalizowanie wewnętrznej sytuacji Firmy i wytypowanie najistotniejszych rekomendacji do rozwoju.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać” (art. 24 ust.1 RODO).

W celu zapewnienia spełnienia tego obowiązku Administrator Danych Osobowych powinien sprawdzić, czy i w jakim stopniu w ogóle przetwarza dane osobowe. Najwiarygodniejszą metodą jest audyt zewnętrzny, który wykaże na ile spełnione są wymagane prawnie obowiązki.

Kolejnym etapem jest dostosowanie istniejących bądź stworzenie nowych dokumentów wewnętrznych, tak aby nie naruszać i nie utrudniać funkcjonowania Organizacji. Na końcu należy zadbać o przeszkolenie pracowników, tak aby zgodnie z prawem i wewnętrzną dokumentacją sprawnie wdrożyli niezbędne w trakcie przetwarzania danych czynności.

Doświadczenie w ponad 20 projektach związanych z ochroną danych, w tym audyty i wdrożenia, pozwala na sprawne i nieinwazyjne wprowadzenie prostych zasad, które zapewnią ochronę zarówno przetwarzanych danych, jak i Organizacji. Stosowanie sprawdzonych narzędzi oraz stała współpraca z kancelarią prawną pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy wszystkich Administratorów.

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

O zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, o potrzebie dostosowania modelu zarządzania do wchodzącego na rynek pracy młodego pokolenia i o automatyzacji produkcji napisano już prawie wszystko.

Nasuwa się jednak pytanie, czy wykorzystanie w całości kolejnych modnych i krzykliwych zasad będzie skuteczne? Czy nie lepiej spotkać się z ekspertami i dowiedzieć się, co dla danej Organizacji będzie skuteczniejsze do osiągniecia wyznaczonego celu? W trakcie takiego spotkania może okazać się, że znajdziemy inne rozwiązanie, a może dostosujemy jeden czy dwa nowe modele do posiadanych zasobów? Ważne jest aby skoncentrować się na tym, co jest już w Organizacji i jak można to dalej wykorzystać.

Wspólnie z zespołem proponujemy między innymi:

– Analizę strategiczną, również wprowadzenia nowego produktu/ usługi
– Audyt strategiczny
– Analizę istniejących procesów
– Wsparcie w zakresie wprowadzania nowego modelu zarządzania
– Wdrożenie zarządzania wiekiem i wiedzą w przedsiębiorstwie
– Szkolenia i warsztaty m.in.: zarządzanie zmianą, zarządzanie przez kompetencje, zarządzanie strategiczne i wiele innych, dopasowanych do potrzeb warsztatów wspierających menedżerów w codziennych czynnościach (delegowanie i monitorowanie, motywowanie, zarządzanie projektami itp.)

COACHING

Celem sesji coachingowych może być wzrost kompetencji menedżerskich i opracowanie różnych strategii działania w zmieniającym się środowisku. Nowe kompetencje i nowe strategie będą skutkowały szybszymi decyzjami biznesowymi, otwartością na ryzyko w podejmowaniu nowych wyzwań oraz zwiększoną uważnością na wyłapywanie biznesowych okazji, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy.

Sesje realizowane są zgodnie z ustalonym z klientem harmonogramem w miejscu spełniającym warunki poufności i bezpieczeństwa pracy. Usługa koncentruje się na potrzebach klienta związanych z funkcjonowaniem w miejscu pracy i przy osiąganiu celów i założeń firmowych i biznesowych.

Można wyróżnić cztery główne obszary, w których może być realizowany proces.

Obszary te obejmują:

– Zarządzanie sobą w czasie ze szczególnym uwzględnieniem określania priorytetów oraz efektywnego działania w zakresie ustalania własnych granic i szanowania granic współpracowników
– Zawodowe strategie działania w miejscu pracy w odniesieniu do etapu kariery klienta
– Komunikację ze współpracownikami, klientami i dostawcami – Radzenie sobie ze złożonością w świecie VUCA według modelów: odwrócone VUCO i LEAP.

Usługa z uwagi na jej etyczny charakter jest realizowana zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki obowiązującym profesjonalnego coacha. Zasady te, jak i szczegóły procesu przedstawia się klientowi w sposób zrozumiały i czytelny w kontrakcie, który to kontrakt stanowi dokument bazowy dla coacha i klienta.

SZKOLENIA

Wsparcie, jakie w zakresie szeroko pojętego działu szkoleń możemy zaproponować to:

– Badanie potrzeb rozwojowych i przedstawienie rekomendacji do działania;
– Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników w porozumieniu z Klientem;
– Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji;
– Logistyczna i merytoryczna organizacja szkoleń;
– Ewaluacja i badanie efektów;
– Wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania oraz w zakresie rozliczenia otrzymanego dofinansowania w ramach zawartej umowy z instytucją przyznającą środki finansowe.

Ewaluacja Szkolenia

Po zakończonym szkoleniu sprawdzony jest poziom zadowolenia uczestników, który jest wyrazem dbałości o przyjazną atmosferę pracy oraz określa poziom zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

Poziom ten zostanie zmierzony za pomocą ankiety rozdanej uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu szkolenia (1 poziom metody D. Kirkpatricka).

Przed i po szkoleniu może zostać przeprowadzony test wiedzy mający na celu sprawdzenie poziomu podniesienia wiedzy (2 poziom metody D. Kirkpatricka).

Obserwowanie pozytywnych zmian w zachowaniu uczestników szkolenia w trakcie wykonywanych obowiązków. Poziom ten dotyczy wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności (3 poziom metody D. Kirkpatricka).

Efektywność szkolenia. Na tym poziomie bada się jakie efekty przyniosło szkolenie, a uzyskane wyniki są najważniejszym kryterium służącym ocenie skuteczności szkolenia (4 poziom metody D. Kirkpatricka).

Cały proces ewaluacji pozwala na przeprowadzanie kolejnych projektów szkoleniowych w przyszłości z wykorzystaniem wyników ujętych w raporcie ewaluacyjnym działania rozwojowego.

TEMATY SZKOLEŃ

Menedżerskie:

– Zarządzanie strategiczne
– Zarządzanie zespołami
– Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
– Delegowanie, monitorowanie i rozliczanie
– Przywództwo – Zarządzanie przez kompetencje
– Coachingowe metody współpracy
– Rekrutacja i selekcja pracowników
– Zarządzanie projektami
– Lean Management

Rozwój osobisty:

– Komunikacja interpersonalna
– Zarządzanie czasem
– Asertywność
– Walka ze stresem
– Autoprezentacja
– Motywacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz możliwością uzyskania dofinansowania na stronie Bazy Usług Rozwojowych:

ZAUFALI NAM

Oferta

Współpraca z ekspertami z wielu dziedzin umożliwia mi przygotowanie ściśle dopasowanej do potrzeb Klienta oferty.

Wspólnie rozpoznajemy i wybieramy rozwiązania, których realizacja, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii i budżetu, będą na dany moment najlepszymi dla całej Organizacji.

ANALIZA I REKOMENDACJE

Wielokrotnie słyszymy, że można zrobić coś lepiej i zapewne w większości przypadków tak właśnie jest, ale skąd pracownicy wiedzą, że mają wykonać swoje zadanie lepiej? Skąd kierownicy wiedzą, że powierzone pracownikom zadania nie są wykonywane dostatecznie dobrze?

Obserwacja, zadanie odpowiednich pytań, sprawdzenie wiedzy i umiejętności, zrobienie testów kompetencyjnych, przegląd sytuacji i zebranie uzyskanej wiedzy w całość pozwoli na przeanalizowanie występujących w Organizacji warunków i stworzenie rekomendacji do działania.

Wykorzystywane narzędzia:

– Rozmowy z wyznaczonymi pracownikami
– Pytania coachingowe
– Obserwacja na stanowisku pracy
– Testy wiedzy
– Narzędzia do badania zachowań TTI Success Insights
– Development Centre
– Audyty

To tylko kilka przykładów narzędzi, dzięki którym możliwe jest przeanalizowanie wewnętrznej sytuacji Firmy i wytypowanie najistotniejszych rekomendacji do rozwoju.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać” (art. 24 ust.1 RODO).

W celu zapewnienia spełnienia tego obowiązku Administrator Danych Osobowych powinien sprawdzić, czy i w jakim stopniu w ogóle przetwarza dane osobowe. Najwiarygodniejszą metodą jest audyt zewnętrzny, który wykaże na ile spełnione są wymagane prawnie obowiązki.

Kolejnym etapem jest dostosowanie istniejących bądź stworzenie nowych dokumentów wewnętrznych, tak aby nie naruszać i nie utrudniać funkcjonowania Organizacji. Na końcu należy zadbać o przeszkolenie pracowników, tak aby zgodnie z prawem i wewnętrzną dokumentacją sprawnie wdrożyli niezbędne w trakcie przetwarzania danych czynności.

Doświadczenie w ponad 20 projektach związanych z ochroną danych, w tym audyty i wdrożenia, pozwala na sprawne i nieinwazyjne wprowadzenie prostych zasad, które zapewnią ochronę zarówno przetwarzanych danych, jak i Organizacji. Stosowanie sprawdzonych narzędzi oraz stała współpraca z kancelarią prawną pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy wszystkich Administratorów.

O zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, o potrzebie dostosowania modelu zarządzania do wchodzącego na rynek pracy młodego pokolenia i o automatyzacji produkcji napisano już prawie wszystko.

Nasuwa się jednak pytanie, czy wykorzystanie w całości kolejnych modnych i krzykliwych zasad będzie skuteczne? Czy nie lepiej spotkać się z ekspertami i dowiedzieć się, co dla danej Organizacji będzie skuteczniejsze do osiągniecia wyznaczonego celu? W trakcie takiego spotkania może okazać się, że znajdziemy inne rozwiązanie, a może dostosujemy jeden czy dwa nowe modele do posiadanych zasobów? Ważne jest aby skoncentrować się na tym, co jest już w Organizacji i jak można to dalej wykorzystać.

Wspólnie z zespołem proponujemy między innymi:

– Analizę strategiczną, również wprowadzenia nowego produktu/ usługi
– Audyt strategiczny
– Analizę istniejących procesów
– Wsparcie w zakresie wprowadzania nowego modelu zarządzania
– Wdrożenie zarządzania wiekiem i wiedzą w przedsiębiorstwie
– Szkolenia i warsztaty m.in.: zarządzanie zmianą, zarządzanie przez kompetencje, zarządzanie strategiczne i wiele innych, dopasowanych do potrzeb warsztatów wspierających menedżerów w codziennych czynnościach (delegowanie i monitorowanie, motywowanie, zarządzanie projektami itp.)

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

COACHING

Celem sesji coachingowych może być wzrost kompetencji menedżerskich i opracowanie różnych strategii działania w zmieniającym się środowisku. Nowe kompetencje i nowe strategie będą skutkowały szybszymi decyzjami biznesowymi, otwartością na ryzyko w podejmowaniu nowych wyzwań oraz zwiększoną uważnością na wyłapywanie biznesowych okazji, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy.

Sesje realizowane są zgodnie z ustalonym z klientem harmonogramem w miejscu spełniającym warunki poufności i bezpieczeństwa pracy. Usługa koncentruje się na potrzebach klienta związanych z funkcjonowaniem w miejscu pracy i przy osiąganiu celów i założeń firmowych i biznesowych.

Można wyróżnić cztery główne obszary, w których może być realizowany proces.

Obszary te obejmują:

– Zarządzanie sobą w czasie ze szczególnym uwzględnieniem określania priorytetów oraz efektywnego działania w zakresie ustalania własnych granic i szanowania granic współpracowników
– Zawodowe strategie działania w miejscu pracy w odniesieniu do etapu kariery klienta
– Komunikację ze współpracownikami, klientami i dostawcami – Radzenie sobie ze złożonością w świecie VUCA według modelów: odwrócone VUCO i LEAP.

Usługa z uwagi na jej etyczny charakter jest realizowana zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki obowiązującym profesjonalnego coacha. Zasady te, jak i szczegóły procesu przedstawia się klientowi w sposób zrozumiały i czytelny w kontrakcie, który to kontrakt stanowi dokument bazowy dla coacha i klienta.

SZKOLENIA

Wsparcie, jakie w zakresie szeroko pojętego działu szkoleń możemy zaproponować to:

– Badanie potrzeb rozwojowych i przedstawienie rekomendacji do działania;
– Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników w porozumieniu z Klientem;
– Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji;
– Logistyczna i merytoryczna organizacja szkoleń;
– Ewaluacja i badanie efektów;
– Wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania oraz w zakresie rozliczenia otrzymanego dofinansowania w ramach zawartej umowy z instytucją przyznającą środki finansowe.

Ewaluacja Szkolenia

Po zakończonym szkoleniu sprawdzony jest poziom zadowolenia uczestników, który jest wyrazem dbałości o przyjazną atmosferę pracy oraz określa poziom zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

Poziom ten zostanie zmierzony za pomocą ankiety rozdanej uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu szkolenia (1 poziom metody D. Kirkpatricka).

Przed i po szkoleniu może zostać przeprowadzony test wiedzy mający na celu sprawdzenie poziomu podniesienia wiedzy (2 poziom metody D. Kirkpatricka).

Obserwowanie pozytywnych zmian w zachowaniu uczestników szkolenia w trakcie wykonywanych obowiązków. Poziom ten dotyczy wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności (3 poziom metody D. Kirkpatricka).

Efektywność szkolenia. Na tym poziomie bada się jakie efekty przyniosło szkolenie, a uzyskane wyniki są najważniejszym kryterium służącym ocenie skuteczności szkolenia (4 poziom metody D. Kirkpatricka).

Cały proces ewaluacji pozwala na przeprowadzanie kolejnych projektów szkoleniowych w przyszłości z wykorzystaniem wyników ujętych w raporcie ewaluacyjnym działania rozwojowego.

TEMATY SZKOLEŃ

Menedżerskie:

– Zarządzanie strategiczne
– Zarządzanie zespołami
– Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
– Delegowanie, monitorowanie i rozliczanie
– Przywództwo – Zarządzanie przez kompetencje
– Coachingowe metody współpracy
– Rekrutacja i selekcja pracowników
– Zarządzanie projektami
– Lean Management

Sprzedaż i negocjacje:

– Standaryzacja procesu sprzedaży
– Standaryzacja obsługi klienta
– Zwiększenie efektywności sprzedaży
– Skuteczne rozpoczęcie procesu sprzedaży
– Diagnoza potrzeb
– Język korzyści kluczem w sprzedaży
– Obiekcje
– szansa na zwiększenie sprzedaży
– Skuteczna finalizacja sprzedaży
– Negocjacje biznesowe
– Zarządzanie sprzedażą

Rozwój osobisty:

– Komunikacja interpersonalna
– Zarządzanie czasem
– Asertywność
– Walka ze stresem
– Autoprezentacja
– Motywacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz możliwością uzyskania dofinansowania na stronie Bazy Usług Rozwojowych:

ZAUFALI NAM